ប្រូមូហ្សិន

ចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី ទទួលបាន Bonus 20%

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 20 USD ទទួលការបន្ថែម Bonus ពិសេស 20%

មិនលើស 50 USD

Turnover 3 ដងអាចដកបានទាំងអស់

 

**ប្រសិនបើមានក្រុមការងារយើងខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញថា លោកអ្នកជាសមាជិក បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដើម្បីកេងចំណេញពី Bonus

យើងខ្ញុំសូមរក្សារសិទ្ធលុបចោលការបន្ថែម Bonus

 

ប្រូមូហ្សិនណែនាំមិត្ត ទទួលបាន 10%

 

**ប្រសិនបើមានក្រុមការងារយើងខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញថា លោកអ្នកជាសមាជិក បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដើម្បីកេងចំណេញពី Bonus

យើងខ្ញុំសូមរក្សារសិទ្ធលុបចោលការបន្ថែម Bonus

 

ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះ Free ថ្លៃសេវា

ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះ Free ថ្លៃសេវា

វិបសាយយើងខ្ញុំនេងចេញថ្លៃសេវាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់